Βιβλιογραφία Μέντας

[1]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[2]. Σκρουμπής, Β. Γ., 1998. Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδος. Εκδόσεις ΑγροΤύπος, Αθήνα. Σελ. 256.

[3]. [4]. European Medicines Agency (EMA), Committee on Herbal Medicinal Products. Assessment report on Mentha X piperita L. aetheroleum. 4 September 2008. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2010/01/WC500059311.pdf.

[4]. Inoue T., Sugimoto Y., Masuda H. and Kamei C. (2002). Antiallergic effect of flavonoid glycosides obtained from Mentha piperita L. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 25: 256–259.

[5]. Duarte M.C., Figueira G.M., Sartoratto A., Rehder V.L. and Delarmelina C. (2005). Anti-Candida activity of Brazilian medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology, 97: 305–311.

[6]. Vidal F., Vidal J.C., Gadelha A.P.R., Lopes C.S., Coelho M.G.P. and Monteiro-Leal L.H. (2007). Giardia lamblia: The effects of extracts and fractions from Mentha x piperita Lin. (Lamiaceae) on trophozoites. Experimental Parasitology, 115: 25–31.

[7]. Kumar P., Mishra S., Malik A. and Satya S. (2011). Insecticidal properties of Mentha species: A review. Industrial Crops and Products, 34(1): 802-817.

[8]. Kumar P., Mishra S., Malik A. and Satya S. (2013). Preparation and characterization of Mentha × piperita oil emulsion for housefly (Musca domestica L.) control Original. Industrial Crops and Products, 44: 611-617.