[1]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[2]. Αλιμπέρτης, Α. (2006). Θεραπευτικά, αρωματικά και εδώδιμα φυτά της Κρήτης. Εκδόσεις Mystis, Ηράκλειο. Σελ. 351.

[3]. Duke, J. A. (1985). Handbook of medicinal herbs. CRC Press, Florida, pp. 677.

[4]. Argyropoulou, C. Daferera, D., Tarantilis, P.A., Fasseas, C. and Polissiou, M. (2007). Chemical composition of the essential oil from leaves of Lippia citriodora H.B.K. (Verbenaceae) at two developmental stages. Biochemical Systematics and Ecology, 35: 831-837.

[5]. Quirantes-Pine, R., Funes, L., Micol, V., Segura-Carretero, A. and Fernαndez-Gutiιrrez, A. (2009). High-performance liquid chromatography with diode array detection coupled to electrospray time-of-flight and ion-trap tandem mass spectrometry to identify phenolic compounds from a lemon verbena extract. Journal of Chromatography A, 1216: 5391-5397.

[6]. Carnat, A., Carnat, A.P., Fraisse, D. and Lamaison, J.L. (1999). The aromatic and polyphenolic composition of lemon verbena tea. Fitoterapia, 70: 44-49.

[7]. Valentão, P., Fernandes, E., Carvalho, F., Andrade, P.B., Seabra, R.M., de Lourdes Basto, M. (2002). Studies on the antioxidant activity of Lippia citriodora infusion: scavenging effect on superoxide radical, hydroxyl radical and hypochlorous acid. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 25(10): 1324-1327.

[8]. Pascual, M.E., Slowing, K., Carretero, E., Sánchez Mata, D., Villar, A. (2001). Lippia: traditional uses, chemistry and pharmacology: a review. Journal of Ethnopharmacology, 76: 201-214.

[9].Ragone, M. I., Sella, M., Conforti, P., Volonté, M.G. and Consolini, A.E. (2007). The spasmolytic effect of Aloysia citriodora, Palau (South American cedrón) is partially due to its vitexin but not isovitexin on rat duodenums. Journal of Ethnopharmacology, 113: 258-266.

[10]. Quirantes-Piné, R., Herranz-López, M., Funes, L., Borrás-Linares, I., Micol, V., Segura-Carretero, A. and Fernández-Gutiérrez, A. (2013). Phenylpropanoids and their metabolites are the major compoundsresponsible for blood-cell protection against oxidative stress afteradministration of Lippia citriodora in rats. Phytomedicine, 20: 1112-1118.

[11]. El-Hawary, S.S., Yousif, M.F., Abdel Motaal, A.A. and Abd-Hameed, L.M. (2012). Bioactivities, phenolic compounds and in-vitro propagation of Lippia citriodora Kunth cultivated in Egypt. Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University, 50: 1–6.

[12]. Alipieva, K., Korkina, L., Orhan, E.I. and Georgiev, M.I. (2014). Verbascoside — A review of its occurrence, (bio)synthesis and pharmacological significance. Biotechnology Advances, 32: 1065-1076.

[13]. Manvitha, K. and Bidya, B. (2014). Review on pharmacological activity of Cymbopogon citrates. International Journal of Herbal Medicine, 1(6): 5-7.