[1]. Στοιχεία τεχνικής καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/arwmatika_fyta.pdf.

[2]. Σκρουμπής, Β. Γ., 1998. Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδος. Εκδόσεις ΑγροΤύπος, Αθήνα. Σελ. 256.

[3]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[4]. Skoula Μ., Abbes J.E. and Johnson C.B. (2000). Genetic variation of volatiles and rosmarinic acid in populations of Salvia fruticosa mill growing in Crete. Biochemical Systematics and Ecology 28: 551-561.

[5]. Glamočlija J.Soković M.Vukojevicd́ J.Milenković I. and Van Griensven L.J.L.D. (2006). Chemical composition and antifungal activities of essential oils of Satureja thymbra L. and Salvia pomifera ssp. calycina (Sm.) Hayek. Journal of Essential Oil Research, 18(1): 115-117.

[6]. Mahdy K., Shaker O., Wafay H., Nassar Y., Hassan H. and Hussein A. (2012). Effect of some medicinal plant extracts on the oxidative stress status in Alzheimer’s disease induced in rats. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 16, SUPPL.3: 31-42.