[1]. Στοιχεία τεχνικής καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/arwmatika_fyta.pdf.

[2]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[3]. Σκρουμπής, Β. Γ., 1998. Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδος. Εκδόσεις ΑγροΤύπος, Αθήνα. Σελ. 256.

[4]. European Medicines Agency (EMA), Committee on Herbal Medicinal Products. Assessment report on Rosmarinus officinalis L., aetheroleum and Rosmarinus officinalis L., folium. 15 November 2010. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2011/02/WC500101693.pdf.

[5]. Abu-Al-Basal Μ.Α. (2010). Healing potential of Rosmarinus officinalis L. on full-thickness excision cutaneous wounds in alloxan-induced-diabetic BALB/c mice. Journal of Ethnopharmacology, 131: 443–450.

[6]. Kontogianni V.G., Tomic G., Nikolic I., Nerantzaki A.A, Sayyad N., Stosic-Grujicic S. et al. (2013). Phytochemical profile of Rosmarinus officinalis and Salvia officinalis extracts and correlation to their antioxidant and anti-proliferative activity. Food Chemistry, 136: 120-129.

[7]. Benincá J.P., Dalmarco J.B., Pizzolatti M.G. and Fröde T.S. (2011). Analysis of the anti-inflammatory properties of Rosmarinus officinalis L. in mice. Food Chemistry 124: 468–475.

[8]. Amaral, G.P., de Carvalho N.R, Barcelos R.P., Dobrachinski F., de Lima Portella R., da Silva M.H. et al. (2013). Protective action of ethanolic extract of Rosmarinus officinalis L. in gastric ulcer prevention induced by ethanol in rats. Food and Chemical Toxicology 55: 48–55.

[9]. Sotelo-Fιlix J.I., Martinez-Fong D., Muriel P., Santillαn R.L., Castillo D. and Yahuaca P. (2002). Evaluation of the effectiveness of Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) in the alleviation of carbon tetrachloride-induced acute hepatotoxicity in the rat. Journal of Ethnopharmacology, 81: 145–154.

[10]. Del Campo J., Amiot M.J. and Nguyen-The C. (2000). Antimicrobial effect of rosemary extracts. Journal of Food Protection, 63: 1359–1368.

[11]. Yamamoto J., Yamada K., Naemura A., Yamashita T. and Arai R. (2005). Testing various herbs for antithrombotic effect. Nutrition, 21: 580–587.

[12]. Haloui M., Louedec L., Michel J.B. and Lyoussi B. (2000). Experimental diuretic effects of Rosmarinus officinalis and Centaurium erythraea. Journal of Ethnopharmacology, 71: 465–472.

[13]. Bakirel T., Bakirel U., Keles O.U., Ülgen S.G., Yardibi H. (2008). In vivo assessment of antidiabetic and antioxidant activities of rosemary (Rosmarinus officinalis) in alloxan-diabetic rabbits. Journal of Ethnopharmacology, 116: 64–73.

[14]. Sasaki Κ., El Omri Α., Kondo S. Han J. and Isoda H. (2013). Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation. Behavioural Brain Research, 238: 86-94.

[15]. Fernández L.F., Palomino O.M. and Frutos G. (2014). Effectiveness of Rosmarinus officinalis essential oil as antihypotensive agent in primary hypotensive patients and its influence on health-related quality of life. Journal of Ethnopharmacology, 151: 509-516.