[1]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[2]. Σκρουμπής, Β. Γ., 1998. Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδος. Εκδόσεις ΑγροΤύπος, Αθήνα. Σελ. 256.

[3]. Στοιχεία τεχνικής καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/arwmatika_fyta.pdf.

[4]. Komaitis, Μ.Ε. (1992). Composition of the essential oil of marjoram (Origanum majorana L.). Food Chemistry, 45: 117-118.

[5]. Sellami Ι.Η., Maamouri Ε., Chaheda Τ., Wannes W.Α., Kchouka M.E. and Marzouka Β. (2009). Effect of growth stage on the content and composition of the essential oil and phenolic fraction of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Industrial Crops and Products, 30: 395-402.

[6]. Daferera D.J., Ziogas B.N. and Polissiou M.G. (2000). GC-MS Analysis of Essential Oils from Some Greek Aromatic Plants and Their Fungitoxicity on Penicillium digitatum. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 2576-2581.

[7]. Daferera D.J., Ziogas B.N. and Polissiou M.G. (2003). The effectiveness of plant essential oils on the growth of Botrytis cinerea, Fusarium sp. and Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis. Crop Protection 22: 39–44.

[8]. Jun W.J., Han B.K., Yu K.W., Kim M.S., Chang I.S., Kim H.Y. and Cho, H.Y. (2001). Antioxidant effects of Origanum majorana L. on superoxide anion radicals. Food Chemistry, 75: 439–444.

[9]. El-Ashmawy I.M., El-Nahas A.F. and Salama O.M. (2005). Protective effect of volatile oil, alcoholic and aqueous extracts of Origanum majorana on lead acetate toxicity in mice. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology , 97: 238–243.

[10]. Nostro A., Blanco A.R., Cannatelli M.A., Enea V., Flamini G., Morelli I., et al. (2004). Susceptibility of methicillin-resistant Staphylococci to oregano essential oil, carvacrol and thymol. FEMS Microbiology Letters, 230: 191–195.

[11]. Bagamboula C.F., Uyttendale M. and Debevere J. (2003). Antimicrobial effect of spicesd and herbs on Shigella sonnei and Shigella flexneri. Journal of Food Protection. 66: 668–673.

[12]. Chung Y.K., Heo H.J., Kim E.K., Kim H.K., Huh T.L. and Lim Y. (2001). Inhibitory effect of ursolic acid purified from Origanum majorana L on the acetylcholinesterase. Molecules and Cells, 11: 137-143.

[13]. Yazdanparast R. and Shahriyary L. (2008). Comparative effects of Artemisia dracunculus, Satureja hortensis and Origanum majorana on inhibition of blood platelet adhesion, aggregation and secretion. Vascular Pharmacology, 48: 32-37.

[14]. Rao S., Timsina B. and Nadumane V.K. (2014). Evaluation of the anticancer potentials of Origanum marjorana on fibrosarcoma (HT-1080) cell line. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 4(Suppl 1): S389-S394.

[15]. Niture S.K., Rao U.S. and Srivenugopal K.S. (2006). Chemopreventative strategies targeting the MGMT repair protein: augmented expression in human lymphocytes and tumor cells by ethanolic and aqueous extracts of several Indian medicinal plants. International Journal of Oncology, 29: 1269-1278.

[16]. Saeed S. and Tariq P. (2009). Antibacterial activity of oregano (Origanum vulgare Linn.) against gram positive bacteria. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 22(4): 421-424.

[17] Abdel-Massih R.M., Fares R., Bazzi S., El-Chami N. and Baydoun E. (2010). The apoptotic and anti-proliferative activity of Origanum majorana extracts on human leukemic cell line. Leukemia Research, 34(8): 1052-1056.

[18]. Vági E., Rapavi E., Hadolin M., Vásárhelyiné Perédi K., Balázs A., Blázovics A. and Simándi B., (2005). Phenolic, triterpenoid antioxidants from Origanum majorana L. herb and extracts obtained with different solvents. J. Agric. Food Chem. 12: 17–21.