[1]. Στοιχεία τεχνικής καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/arwmatika_fyta.pdf.

[2]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[3]. European Medicines Agency (EMA), Committee on Herbal Medicinal Products. Community herbal monograph on Thymus vulgaris L. and Thymus zygis L., herba. 31 October 2007. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2009/12/WC500018081.pdf.

[4]. Hanlidou E., Karousou R., Kleftoyanni V. and Kokkini S.. (2004). The herbal market of Thessaloniki (N. Greece) and its relation to the ethnobotanical tradition. Journal of Ethnopharmacology 91: 281–299.

[5]. Keefover-Ring K., Thompson J.D. and Linhart Y.B. (2009). Beyond six scents: defining a seventh Thymus vulgaris chemotype new to southern France by ethanol extraction. Flavour and Fragrance Journal, 24(3): 117–122.

[6]. Daferera D.J., Ziogas B.N. and Polissiou M.G. (2000). GC-MS Analysis of Essential Oils from Some Greek Aromatic Plants and Their Fungitoxicity on Penicillium digitatum. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 2576-2581.

[7]. Daferera D.J., Ziogas B.N. and Polissiou M.G. (2003). The effectiveness of plant essential oils on the growth of Botrytis cinerea, Fusarium sp. and Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Crop Protection 22: 39–44.

[8]. Deighton Ν., Glidewell S.M., Deans S.G. and Goodman B.A. (2006). Identification by EPR spectroscopy of carvacrol and thymol as the major sources of free radicals in the oxidation of plant essential oils. Journal of the Science of Food and Agriculture, 63(2): 221–225.

[9]. Cho, E.G., Kim, H.S., Kim, S.G., Jin, D.C., Lee, D.K., Lim, Y.K. et al., 2012. Antimicrobial Effect of Carvacrol against Cariogenic and Periodontopathic Bacteria. Food and Agricultural Organization of the United Nations. Διαθέσιμο on-line στο: http://agris.fao.org/aos/records/KR2013000604.