[1]. Στοιχεία τεχνικής καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/arwmatika_fyta.pdf.

[2]. Origanum dictamnus. Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο της Κρήτης, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, 2008. Διαθέσιμο on-line στο:  http://84.205.229.30/culturePortal_1_9_src_man_incl/cultureportalweb/upload_files/1221478773_564_Origanum%20dictamnus.pdf.

[3]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[4]. Σκρουμπής, Β. Γ., 1998. Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδος. Εκδόσεις ΑγροΤύπος, Αθήνα. Σελ. 256.

[5]. Economakis C., Demetzos C., Anastassaki T., Papazoglou V., Gazouli M., Loukis A., et al., 1999. Volatile constituents of bracts and leaves of wild and cultivated Origanum dictamnusPlanta Medica, 65(2):189-191.

[6]. Liolios C.C., Graikou K., Skaltsa E., Chinou I., 2010. Dittany of Crete: a botanical and ethnopharmacological review. Journal of Ethnopharmacology, 131:229-241.

[7]. European Medicines Agency (EMA), Committee on Herbal Medicinal Products. Assessment report on Origanum dictamnus L. herba. 20 November 2012. Διαθέσιμο on-line στο:  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2013/02/WC500138468.pdf.

[8]. Stamatis G., Kyriazopoulos P., Golegou S., Basayiannis A., Skaltsas S., Skaltsa H., 2003. In Vitro anti-Helicobacter pylori activity of Greek herbal medicines. Journal of Ethnopharmacology, 88:175-179.

[9]. Cho, E.G., Kim, H.S., Kim, S.G., Jin, D.C., Lee, D.K., Lim, Y.K. et al., 2012. Antimicrobial Effect of Carvacrol against Cariogenic and Periodontopathic Bacteria. Food and Agricultural Organization of the United Nations.
Διαθέσιμο on-line στο:  http://agris.fao.org/aos/records/KR2013000604.